мисия
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ
„РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996
Мисията и целите на Сдружение Младежки Клуб Рома - Столипиново 1996 са:
1. Да подпомага ромските младежи в кв. Столипиново в търсене на нови форми за преодоляване на социално-икономическата криза.
2. Привличане на ромските младежи в кв. Столипиново към културния и обществения живот в квартала, обогатяване на техния културен обществен живот и организиране на свободното им време.
3. Промяна на негативната обществена представа за ромите. Привличане на младите роми за активно участие в обществения живот. Подпомагане на общността за изучаване и отстояване на правата на човека. Спомагане на изграждане на умения и знания в разработването на местни, национални и международни граждански инициативи. Да работи за промяна мисленето, отношението на българското общество и власти към ромите в унисон с хуманните законодателни стандарти на Европейския съюз.
4. Стимулиране на по-активно гражданско участие в решаването на проблемите в кв. Столипиново. Съдействие за по-добра социална адаптация на младите хора и култура за самоподпомагане у тях.
5. Да проучва и търси решения за проблемите на младежите в неравностойно положение и такива със специфични интелектуални, физически и други потребности в България при спазване и внедряване на най-добрите европейски и световни хуманитарни, психологически и практически методи, стандарти и норми. Полагане на първостепенна грижа за деца, юноши и младежите за тяхното интегриране в обществото. Разработване, реализиране на програми за развитие в областта на образованието, квалификацията и преквалификацията на младежта, социалната сфера, медицинска превенция и лечение на обществено значими заболявания.

новини
Сдружение Младежки клуб "Рома" Столипиново 1996 работи по проект „Roma Up- Местни политики и действия за включване на ромската общност”.

Повече информация ще намерите тук