Местни политики и действия за включване на ромската общност“
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ
„РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996
В препоръката на Съвета на Европейския съюз  за ефективни мерки за интеграция на ромите в страните-членки (09.12.13. 2013 / C 378/01), той призовава за "подкрепа на активното гражданство сред  ромите" и добавя, че "участието на самите роми е този процес е от съществено значение за подобряване на условията им на живот, както и за развитието на тяхното социално включване“. В отговор на този призив, се прие Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., а европейските страни-членки в Централна и Източна Европа приеха стратегии за национални политики за приобщаване на ромите. В България и други страни от ЕС, много от  стратегиите бяха  мултиплицитани като стратегически документи на регионално и общинско ниво. Експертният анализ на тези документи показва, че те са добре разработени, но остават без наблюдение и  приложение. Настоящият проект се стреми да осигури интервенция, която да доведе до подпомагане интеграция на ромите в българското обществото. Освен това проекта предлага много специфичен модел на застъпничество (отдолу-нагоре, междуобщностен  и междусекторен), воден от самите ромите, който модел  ще бъде доразвит, тестван и насърчаван в рамките на проекта като "добри практики" в областта на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищно строителство  и др.
Roma Up се фокусира върху обучение и овластяване на ромските лидери на местно ниво, които да се застъпят за ефективно прилагане на съответната политическа рамка.  В него  участват социални и професионални групи на местно ниво, с цел трансобщностно и междусекторно застъпничество за интеграция на ромите, като част  от общите  усилия на гражданското общество и  ангажирането им за изпълнение на политиките  за ромите .
Проектът „Roma Up- Местни политики и действия за включване на ромската общност” се фокусира върху модели систематизирани от конктерните действия на партньортите  на местно ниво - „Л.И.Д.Е.Р.- Личности Идеи и Действия за Ефективни Решения” гр. Благоевград, сдружение „Младежки клуб Рома Столипиново 1996“ гр. Пловдив , фондация „Рома Лом“ гр. Лом и  сдружение „Про Европейска Мрежа“ гр.София.
Roma Up е разработен да решава на проблеми, приложим във всички страни-членки на ЕС, като се стреми да допринесе за генериране на възможни подходи и добри практики в цяла Европа съвместно с включените  асоциирани партньори от Румъния и Унгария.
Проекта е подкрепен по програма „Права, равенството и гражданство“, Дирекция“ Правосъдие и потребители„ Европейска комисия.
Дейност 1
Общностна работа по проекта:

На 27 април 2017 г. се проведе „Обучение на местните власти в Регион Пловдив“. Обучението се проведе в хотел Алианс“. В обучението участваха представители на месната власт и държавни  институции, които взимат решения.
На 15, 21 и 24 Април се проведоха Информационни семинари с ромската общност за представяне на Доклада и създадените по проекта брошури за социално включване в регион Пловдив. На срещите участваха младежи и възрасни хора от ромската общност.
Дейност 2
Изграждане на лидерство в общността:

На 02.05.2017г. се проведе и Селекция на млади роми, потенциални лидери в общността на Регион Пловдив. От общо 20 кандидати бяха селектирани 8 човека, които ще учатстват в трите интензивни обучения за млади ромски лидери.
От 7 до 11 юни 2017 г., се проведе второто обучение от партньорската страна СМК РОМА Столипиново, гр. Пловдвив по проекта .Обучението се проведе в  Велинград, хотел „КЛЕПТУЗА“, на тема „Застъпничество, преговори и кампании. В обучението взеха участие общо 31 човека, 24 млади лидери от гр. Пловдив, гр. Благоевград, гр. Лом, трима координатора, един обучител, един фасилитатор и двама говорители. Учасниците имаха възможност да се запознават как се прави застъпничествоq преговори и кампании. Всяка една тема на обучението учасниците имаха възможност да разиграват случайте в форма на ролеви игри. Гост говорителите Миглена Йорданова и Ружди Салим - замесник кмет на Община Първомай, под форма на презантации и ролеви игри, дадоха практически задания на учасниците, за да могат да се подготвят добре за предстоящите кампании по места.