ПРОЕКТ: "СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В УЯЗВИМИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА"
СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ КЛУБ
„РОМА” СТОЛИПИНОВО 1996
РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:
          Проектът адресира потребностите на младите роми и нуждата от подкрепа за преодоляване на социалната изолация, изграждане на самочувствие и умения за успешна реализация и интегриране в обществото. Сдружение „Младежки клуб Рома-Столипиново 1996“ ще привлече мотивирани млади хора с амбиции да бъдат носители на промяната в своите общности. В резултат от обученията, ученето чрез практика и базирайки се на опита, който имаме, ще сформираме мрежа от 5 инициативни групи с около 90 участници, сред които 50-60 доброволци, които имат мотивация да помагат на младежите в своята общност. Нашите инициативни групи ще обхванат около 700 ученици и млади хора в различни срещи-дискусии, ще разпространяват информация и знания свързани с чувствителните теми за дискриминацията и автосегрегацията. В диалог с местната власт младежите ще участват в процеса на вземане на решения като ще инициират внасяне на предложения за отваряне на съществуващите общински младежки политики към проблемите на младежите от ромските общности и от другите етнически групи.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
          1. Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване.
          2. Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики.
          3. Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ и солидарност.
          4. Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и маргинализирани общности с гражданските организации, които са активни в съответната област.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
Дейност 1:
Изграждане на капацитет и умения на СМК - Столипиново Рома-1996 за развиване на инициативни групи

                                                                *****
В продължение на 2 дни екипът на СМКР и някои от най-активните доброволци и членове на клуба се обучаваха на тема „Общностно развитие и консолидиране на инициативни групи”
Като в обучението бяха включени теми, като:
- Подходи за привличане и мотивиране на доброволци
- Работа в мрежа
- Фасилитиране на общностни срещи и тематични дискусии
Обучението се проведе в офиса на младежкия клуб на 10.10.2013-11.10.2013 г. от консултанта по гражданско участие Румян Сечков -дългогодишен деец в сферата на ромската интеграция  и реализиране на проекти за ромска интеграция.
Обучени бяха общо 10 младежа, които са членове и доброволци към СМКР Столипиново.


                                                                 *****
D1_01 D1_02
Дейност 2:
Създаване и консолидиране на младежки инициативни групи в общините Пловдив и Раковски

                                                                   *****
С научените знания и умения от обучението, общностните фасилитатори активно запознаваха и мотивираха младежите за участие в инициативните групи.
В продължение на 1 месец се подбираха младежи от различните подмахали на Столипиново.
Изградени бяха 2 групи в Столипиново,като доказателство за тяхната мотивираност бе заявената самоинициатива за правенето на кампания по случай 1-ви Декември „Световен ден за борба с ХИВ/СПИН”
В община Раковски също бяха изградени 2 инициативни групи:
- група 1-село Чалъкови
- група 2  Община Раковски
Те пък на своя страна на 20 декември успяха да инициират срещи и прожекции в училищата по случай 20 декември денят за помен на загиналите при „Холокоста”

                                                                  *****
D2_01 D2_02 D2_03
D2_04 D2_06 D2_07
Дейност 2:
На 24-25.01.2014 г. в с. Минерални бани - Хасковско се проведе двудневно обучение с най-активните младежи от инициативните групи на Пловдив и общ. Раковски.(35 човека)
Обучението бе на тема „Предразсъдъци и защита от дискриминация”
В началото на обучението имаше информационно-лекционна част, която включваше:
- законодателство
- език на омразата
- расизъм и  други теми свързани с опознаването на видовете дискриминация.
Другите части на обучението се проведоха под формата на Ролеви игри и работа в малки групи.

                                                                *****
Дейност 2:
Какво предстои?
След проведеното изнесено обучение в село Минерални бани, предстои планиране на дейностите,които ще се извършват от самите инициативни групи.
С подкрепата на общностните фасилитатори инициативните групи ще изберат свои представители и ще обиколят местните училища, с цел да предадат знанията, които са придобили на своите съученици и връстници от махалите си.
Разговорите с връстниците ще бъдат на тема „Предразсъдъци и защита от дискриминация”.

                                                                 *****
На 14.02.2014 в гр. Пловдив - кв. Столипиново и в село Чалъкови (Община Раковски) се проведе кампания  по случай
                                   
                                   14 Февруари „Ден на влюбените”
В кампанията участваха членове на инициативните групи от Пловдив. Събитието е част от редицата инициативи, които ще проведат младежите от инициативните групи на Сдружение младежки клуб Рома-Столипиново 1996. В кампанията се раздадоха множество брошури, презервативи и други информационни материали, а за младежите, които отговаряха правилно на въпроси свързани с ХИВ/СПИН се даваха награди (ключодържатели и сърчица).
Инициативите и обученията са част от проект
„СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ МЛАДЕЖИКИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В УЯЗВИМИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА”,
финансиран от
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г.
Sv_Valentin1 Sv_Valentin2
Sv_Valentin3 Sv_Valentin4
Дейност 2:
На 19.02.2014 г. от 10:00 до 11:00 ч. се проведе среща с Йосиф Стамболийски - директор на училище Професионална гимназия по селско стопанство село Белозем.
На срещата присъстваха Асен Карагъозов - ръководител на проекта, Любка Христева - общностен фасилитатор и Елена Григорова - член на инициативна група Чалъкови.
Целта на срещата бе да се представят идеите, целите и визията на проекта. Също така екипът на СМКРС 1996 поиска разрешение от директора за изнасяне на лекции пред учениците на тема „Предразсъдъци и защита от дискриминация”.
Екипът на Сдружението не срещна съпротива и получи разрешение, но при условие, че се представи на директора презентацията, която ще бъде показана на учениците.
Direktor_Belozem
На 25.02.2014 г от 10:00 до 11:00 ч. се проведе среща с Петър Карпаров - директор на  Професионална гимназия „Петър Парчевич гр. Раковски.
На срещата присъстваха Асен Карагъозов - ръководител на проекта, Любка Христева-общностен фасилитатор и други членове на инициативната група на гр. Раковски.
Целта на срещата бе да се представят идеите, целите и визията на проекта, също така екипът на СМКРС 1996 поиска разрешение от директора за изнасяне на лекции пред учениците на тема „Предразсъдъци и защита от дискриминация”.
Rakovski
Дейност 4:
На 26.03.2014 г. Сдружение Младежки клуб Рома „Столипиново“  стартира инициатива „Младежи срещу расизма и дискриминацията“ (дейност 4) по проект „Създаване на мрежа от младежки инициативни групи в уязвими етнически общности в Пловдив и областта“, финансиран от  Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
Първата среща се проведе в ПГ „Петър Парчевич“ .Членове на различни инициативни групи водеха дискусията, като общностните фасилитатори подкрепяха и помагаха на младежите.
В дискусията участваха и младежи от български етнос, което направи още по-ефективна срещата.
още по-ефективна срещата.
Parchevich_1 Parchevich_2
Parchevich_3 Parchevich_4
Дейност 4:
На 30.04.2014 г. Сдружение Младежки клуб Рома „Столипиново“ проведе втора инициатива „Младежи срещу расизма и дискриминацията“ (дейност 4) по проект „Създаване на мрежа от младежки инициативни групи в уязвими етнически общности в Пловдив и областта“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
Срещата се проведе в ПГСС Белозем. Кампанията се проведе от членове на инициативната група на с. Чалъкови. В събитието участие взеха около 40 младежи от различни паралелки на училището. Темата докосна участниците, защото се сподели, че не-малък брой от участниците са били дискриминирани в живота си.
Belozem_1 Belozem_2 Belozem_3

На 28.04.2014 г. се проведе първа среща за организиране и структуриране на работа в мрежа на инициативните групи с цел обмен на опит и информация, взаимопомощ при осъществяване на конкретни инициативи.
В срещата взеха участие членове на всички инициативни групи от гр. Пловдив и областта. Срещата бе организирана от общностните фасилитатори, като специално участие в срещата взе Румян Сечков - Консултант по гражданско участие.
На срещата се взе решение освен страница във Фейсбук, да се създаде и обща електронна поща, чрез която младежите да поддържат по-добра комуникация между различните инициативни групи.
Предвидени са и още 3 срещи през следващите месеци ,на които ще присъстват членове на различните инициативни групи.
Sresta_Mrega_01 Sresta_Mrega_02 Sresta_Mrega_03
Sresta_Mrega_04 Sresta_Mrega_05 Sresta_Mrega_07
Sresta_Mrega_08 Sresta_Mrega_09 Sresta_Mrega_10